1 Generelt

1.1 GO-Emind.com stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på GO-Emind.com. GO-Emind.com tilbyder hypnoselydfiler, rabat på sessions,  e-books, onlineterapi, webinarer samt informationer om hypnose.  

Det frarådes KRAFTIGT, at man  anvender lydfilerne under bilkørsel eller ved brug af maskiner. GO-Emind.com tager ikke ansvar for ulykker i forbindelse med brug af lydfiler eller webinarer under kørsel eller ved brug af maskiner.
Materialer fra siden må ikke videregives, udlånes, eller sælges til tredjeperson. Urigtige oplysninger ved sign up til vore services, vil blive anmeldt til myndighederne og angivet som spam.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem GO-Emind.com  og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med GO-Emind.com vedrørende tjenesten. GO-Emind.com kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med brugeren, hvis brugeren tidligere har misligholdt GO-Emind.com's betingelser.

1.3 Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og GO-Emind.com herefter “Aftalen”. For at få adgang til tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere aftalen.

1.4 Når aftalen er blevet indgået, kan GO-Emind.com fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til GO-Emind.com´s tjenester.

2.2 For en månedlig ( 12 månedlig) betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til tjenestens indhold.

2.3 Premium unlimited RTB terapi dækker ikke afhængigheds programmer eller andre behandlingsprogrammer. Der henvises til 4- 12 ugers STRUKTURERET TERAPEUTISK BEHANDLINGSPRORGAM med rådgiver.

2.4 Ved premium abonnement (unlimited) henvises til egen læge eller anden sundhedsfaglig behandling, i tilfælde af, at det skønnes at RTB terapien ikkeer tilstrækkelig.

2.5 Personlige sessioner og forløb, som foregår online sker på brugerens ansvar i forhold til, at teknikken virker fra brugerens udgangspunkt. 

2.6 Effekten af behandlingen er afhængig af brugerens indsats. Det anbefales, at anvisninger fra rådgiver  følges nøje og at bruger deltager positivt og imødekommende. Der refunderes ikke indbetalt beløb i forbindelse med aftalte sessioner eller forløb. Et forløb kan stilles i bero efter skriftlig aftale.

3 Adgang til tjenesten

Brugeren, skal for at få adgang til tjenesten, registrere en brugerkonto på platformen (se også punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En brugerkonto kan registreres på platformen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens login oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre end Brugeren og familie med bopæls adresse på Brugerens bopæl. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af brugerens login oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af brugerens Login Oplysninger, skal brugeren omgående underrette GO-Emind.com og ændre sit password.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på platformen. 

5.2 Betaling for abonnementet sker forud for hver måned,  eller i henhold til gældende  abonnement.

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af GO-Eminds.com's tilbudte betalingsmidler på platformen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

5.4 Brugeren er ansvarlig for at opdatere kortoplysninger til brug af betaling på abonnement.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 GO-Emind.com forbeholder sig retten til at ændre indhold, gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen vedr. gebyrer og betingelser skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra udgangen af en abonnementsperiode. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

7 Opsigelse

7.1 Opsiges en aftale forinden næste abonnementskørsel, vil denne ikke blive trukket for efterfølgende periode.

8 Fortrydelsesret

[Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:]
Ved at indgå nærværende aftale samtykker Brugeren til at tjenesten leveres direkte, og at indholdet på platformen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugeren samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende tjenesten og aftalen, så snart levering af tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende aftale, og levering af tjenesten er påbegyndt, men Brugeren ikke længere ønsker at benytte tjenesten eller være bundet af aftalen, skal Brugeren opsige aftalen i overensstemmelse med punkt 9.2 nedenfor.

8.1 Uddannelsesbeløb refunderes ikke efter start på uddannelse. Uddannelsen kan sættes i bero. Der hæftes for det fulde beløb. 

9 Aftalens løbetid og opsigelse

9.1 Abonnementsaftaler for tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på 1 måned (gælder GULD pakken), og forlænges automatisk med 1 måned ad gangen. PLATIN forlænges hvert år automatisk og V.I.P. forlænges efter et år. Abonnementer tegnet for en periode på 1 år og forlænges automatisk for 1 år ad gangen, indtil brugeren ændre abonnementtype eller GO-Emind.com opsiger abonnementet i henhold til disse betingelser. Ved opsigelse fra GO-Emind.com ophører abonnementet omgående. Der sker ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

9.2 Såfremt brugeren ønsker at opsige aftalen anvendes synligt link på websitet. Ved spørgsmål kontaktes support@Go-Emind.com.
Opsigelse er altid Brugerens eget ansvar.

Såfremt GO-Emind.com ønsker at opsige aftalen, skal GO-Emind.com orientere Brugeren herom ved e-mail eller telefon. Derfor SKAL email og mobil nr. være korrekt oplyst. Alternativt slettes brugeren uden orientering.

9.3 I tillæg til det ovenfor angivne kan GO-Emind.com være berettiget til at ophæve aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre tjenesten utilgængelig for brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket (se punkt 5);

(b) Brugeren har undladt at følge denne anvisning: Det frarådes KRAFTIGT, at man anvender lydfilerne under bilkørsel eller ved brug af maskiner. 

(c)Materialer fra siden må ikke videregives til tredjeperson.

(d)Urigtige oplysninger ved sign up til vore services, vil blive anmeldt til myndighederne og som spam.

10 Tvister

10.1 Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig kontakte GO-Emind.com for at indgive en klage.
10.2 Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af aftalen, ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til: Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk

11. Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte GO-Emind.com på support@Go-Emind.com eller ceo@Go-Emind.com

 GO-Emind.com - Go-emind Aps repræsenterer BETTERLIFEUS LLC i Danmark Rådmand Steins alle 16b, 2000 Frederiksberg - mobil: +45 70603081